مجتمع گردشگری عمومی سرخاندیز

مجتمع گردشگری عمومی سرخاندیز

مجتمع گردشگری سرخاندیز بزرگترین و متفاوت ترین مجتمع گردشگری عمومی در کشور بوده که در شهر شاندیز، قلب گردشگری خراسان رضوی درحال اجرا است.