تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مجموعه ها
مرتب سازی
عدم عبارت
جستجوی مطلق عبارت
  • کل نتایج
2 نتیجه   |   صفحه1 از1
تاریخ 21 بهمن 1397
مجموعه اخبار
بازدیدها 19

مزايده عمومی شهرداری شاندیز موضوع: شهرداری شاندیز به استناد مصوبه شماره 16369/97مورخ 8/11/97 شورای محترم شهر شاندیز در نظر دارد .انجام خدمات کشتارگاه دام متعلق به شهرداری واقع شهر شانديزانتهاي بلوار میرزا جواد آقای تهرانی از طری ... ادامه مطلب

تاریخ 14 بهمن 1397
مجموعه اخبار
بازدیدها 58

تصويب لوايح پيشنهادي در خصوص اصلاح عوارض

  • کل نتایج
2 نتیجه   |   صفحه1 از1