aqa

مزايده عمومی شهرداری شاندیز

موضوع: شهرداری شاندیز به استناد مصوبه شماره 16369/97مورخ 8/11/97 شورای محترم شهر شاندیز در نظر دارد .انجام خدمات کشتارگاه دام متعلق به شهرداری واقع شهر شانديزانتهاي بلوار میرزا جواد آقای تهرانی از طریق مزایده عمومی براساس قيمت پايه نظر کارشناس رسمی دادگستری با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نمايد . متقاضیانی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر وبازدید از محل همه روزه به جزایام تعطیل حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 4/12/97 به شهرداری مراجعه واسناد مزایده رادریافت
شرایط مزايده :
1- مبلغ سپرده شركت در مزايده به مبلغ 480.000.000ريال مي باشد كه مي بايستي به شماره حساب 0204880528008 نزد بانك ملي شعبه شانديز بنام سپرده شهرداري شانديز واريز ويا به طور ضمانتنامه بانكي در وجه شهرداري شانديز صورت پذيرد .در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برنده یا برندگان مزايده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
2 - برنده مزايده مي بايستي كل مبلغ پيشنهادي خورا با درنظر گرفتن 9درصد ارزش افزوده ، محاسبه نمايد
3- محل دریافت اسناد مزايده: امورقرارداد هاي شهرداری شاندیز به نشانی: شاندیز،حاشیه خيابان صدر رضوي – رضوي يك شهرداری شاندیز
4- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ درج آگهي مرحله دوم به مدت 10روز مي باشد
5- زمان تسليم پيشنهاد: ، تاساعت 14 مورخ 05/12/97
6- زمان وتاريخ بازگشائي اسناد مزايده : ساعت 15 الي16 مورخ 05 /12/97 روز يكشنبه در محل شهرداري
7- حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفينامه آزاد است
8- هزينه درج آگهي روزنامه و هزينه كارشناسان رسمي دادگستري بر عهده برنده مزايده مي باشد
9- سایراطلاعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج شده است

آگهی مناقصه عمومی احداث ونگهداري فضاي سبز شهر شانديز

موضوع: احداث ونگهداري فضاي سبز شهر شانديز . ( به استناد مصوبه1272 مورخ 8/10/97 شورای اسلامی شهرشاندیز )
مبلغ برآورد : 34.400.000.000ريال
شرایط مناقصه:
شركتهاي واجد صلاحيت مي بايستي حداقل داراي رتبه 4 سازمان مديريت وبرنامه ريزي راداشته باشند .
. مبلغ تضمين شركت در مناقصه : يك ميليارد و هفتصد وبيست ميليون ریال مي باشد
.در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برنده یا برندگان مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 ..زمان و توزيع اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار دومین آگهی
5.زمان تسليم پيشنهاد: ، تاساعت14مورخ24/ 11/97
.زمان وتاريخ بازگشائي اسناد مناقصه : ساعت 15 مورخ24/11/97 در محل شهرداري
. هزينه آگهيها به عهده برنده مناقصه مي باشد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است

جدول پخش برنامه همسفر از شبکه مستند سیما

 

جدول پخش برنامه تلویزیونی همسفر از شبکه مستند سیما ویژه معرفی شهر شاندیز به شرح زیر می باشد:

شنبه ۶ مرداد ماه : معرفی جاذبه‌های گردشگری و دیدنی شهر شاندیز (به همراه مصاحبه با شهردار و رئیس شورای شهر )

بررسی موضوع پسماند و بدهکاری به سازمان مپ مشهد

ماهیت گردشگری شهرهای طرقبه شاندیز در کنار هزینه بالای ایجاد مخزن دپو و تجهیزات دفن و تبدیل زباله ، اجازه خودگرانی و مدیریت این موضوع را در داخل شهرستان طرقبه شاندیز تقریبا غیر ممکن نموده است . برهمین مبنا طی سالهای اخیر پسماند شهرستان از طریق سازمان مپ شهرداری مشهد صورت می گیرد .

احیا درخت چنار کهن منطقه مطهری شاندیز

احیا درخت چنار کهن منطقه مطهری(پایین ده) در کنار سنت قالی باقی در شهر شاندیز
با توجه به اهمیت حفظ آثار باستانی و ایجاد جاذبه‌های گردشگری، اهالی دغدغه مند شهر شاندیز با هماهنگی شورای اسلامی و شهرداری شاندیز