تاریخ
انتخاب تاریخ
بازه زمانی
انتخاب بازه
بین تاریخ ها
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مجموعه ها
مرتب سازی
عدم عبارت
جستجوی مطلق عبارت
  • کل نتایج
1 نتیجه   |   صفحه1 از1
تاریخ 21 بهمن 1397
مجموعه اخبار
بازدیدها 19

مزايده عمومی شهرداری شاندیز موضوع: شهرداری شاندیز به استناد مصوبه شماره 16369/97مورخ 8/11/97 شورای محترم شهر شاندیز در نظر دارد .انجام خدمات کشتارگاه دام متعلق به شهرداری واقع شهر شانديزانتهاي بلوار میرزا جواد آقای تهرانی از طری ... ادامه مطلب

  • کل نتایج
1 نتیجه   |   صفحه1 از1